محیط زیست

محیط طبیعی شامل همه موجودات زنده و غیر زنده است که به طور طبیعی اتفاق می افتد ، در این صورت مصنوعی نیست.

 ارتباط با ما