پزشکی

مراقبت های بهداشتی توسط متخصصان بهداشت و درمان در زمینه های بهداشت متفق انجام می شود. پزشکان و همکاران پزشک بخشی از این متخصصان بهداشت هستند.

 ارتباط با ما