اینترنت اشیاء

اتوماسیون خانگی یا خانه های در حال ساخت اتوماسیون برای یک خانه است که به آن خانه هوشمند گفته می شود. سیستم اتوماسیون خانگی کنترل روشنایی ، آب و هوا ، سیستم های سرگرمی و وسایل را کنترل می کند.

 ارتباط با ما