انرژی تجدید پذیر

انرژی تجدید پذیر انرژی است که از منابع تجدید پذیر جمع آوری می شود ، که بطور طبیعی در یک بازه زمانی انسانی مانند نور خورشید ، باد ، باران ، جزر و مد ، و گرمای زمین گرمایی دوباره پر می شوند.

 ارتباط با ما