شبکه هوشمند

شبکه هوشمند یک شبکه الکتریکی است که شامل انواع عملکرد و اقدامات انرژی از جمله کنتورهای هوشمند ، لوازم هوشمند ، منابع انرژی تجدید پذیر و منابع کارآمد انرژی است.

 ارتباط با ما